Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Liberty Ostrava předložila nerealistický restrukturalizační plán

Huť Liberty Ostrava
ČTK
 nst
nst

Restrukturalizační plán Liberty Ostrava, který byl 10. března předložen věřitelům Liberty Ostrava k hlasování, vyvolává vážné obavy.

Reklama

Plánované zpeněžení nových emisních povolenek a jejich nedostatek pro pokrytí provozu vytváří skrytý peněžní deficit v plánu až 1,8 miliardy korun. Věřitelé mají své peníze obdržet až po dvou letech a bez jakýchkoliv úroků z prodlení; takto nabízené plnění je nižší, než kolik by věřitelé obdrželi v případném insolvenčním řízení Liberty Ostrava, a je tak pro věřitele nevýhodné. Nejistota ohledně přidělení povolenek a nečinnost Liberty Ostrava při vyjednávání s TAMEH Czech, hlavním věřitelem, ohrožují stabilitu společnosti Liberty Ostrava.

Nejednoznačný finanční plán s nepřezkoumatelným výpočtem cash-flow nebudí důvěryhodnost a ukazuje na nedostatečnou přípravu. Plánovaná doba instalace nového energetického komplexu se jeví jako nereálná a rozpory týkající se prodeje aktiv a doby splatnosti pohledávek zpochybňují proveditelnost celého plánu restrukturalizace.

Plán předpokládá okamžité zpeněžení nově přidělených emisních povolenek v květnu 2024 a inkasování částky 1,1 miliardy korun, jedná se tak o jediný jistý příjem Liberty v nadcházejícím období. Část předmětných povolenek však Liberty potřebuje pro své vlastní užití, resp. pokrytí emisí provozu a výroby roku 2023, avšak Plán povinné vrácení povolenek za emise vypuštěné v roce 2023 nijak neřeší. Přitom pro rok 2023 byla odhadnuta spotřeba na 1,322,294 tun emisních povolenek. Dle aktuální tržní hodnoty 54,21 eur za tunu se tak jedná celkem o cca 1,8 miliardy korun. Současně panuje nejistota, zda společnost Liberty nové povolenky vůbec obdrží, popř. v jakém objemu.

Výrobní závod Liberty Ostrava v Ostravě-Kunčicích

„Destrukce ocelového srdce Česka“. Odbory odmítají restrukturalizační plán Liberty Ostrava

Restrukturalizační plán hutní společnosti Liberty Ostrava označil předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo za zcela nepřijatelný. V podniku, který má zhruba 6000 zaměstnanců, by podle něj v souvislosti s poklesem výroby o 60 procent přišlo o práci 3000 lidí. Ďurčo to uvedl na síti X. Společnost Liberty Ostrava v reakci uvedla, že žádné propouštění neplánuje.

Přečíst článek

Plán neřeší splacení dluhu vůči TAMEHu (a to ani částečné). Liberty aktuálně dluží společnosti TAMEH Czech cca 2,2 miliardy korun za dodávky produktů, které Liberty odebrala a spotřebovala. Jedná se tak o největšího věřitele Liberty. I přes tento fakt Liberty v žádné z variant nepřepokládá splacení předmětného dluhu. Pokud by se skutečně společnost Liberty chtěla s TAMEHem dohodnout, lze čekat, že by přišla s alespoň částečným návrhem řešení stávající dluhu. To se však nestalo.

V restrukturalizačním plánu je dále uvedeno, že ačkoliv se Liberty soustavně snažila a nadále snaží o dosažení dohody se společností TAMEH, jež by zajistila životaschopný provoz obou společností v budoucnu, tuto dohodu se dosud nepodařilo uzavřít. Ve skutečnosti však došlo pouze k jednomu jednání mezi stranami, které proběhlo až po třech měsících urgencích ze strany TAMEHu.

Svým věřitelům pak Liberty nabízí úhradu jejich pohledávek až po dvou letech, aniž by jim tento odklad kompenzovala jakýmikoliv úroky. Takto nabízené plnění je však nižší, než kolik by věřitelé obdrželi v případném insolvenčním řízení Liberty Ostrava, a je tak pro věřitele nevýhodné.

Liberty poskytla krátkodobé půjčky spřízněným společnostem ve výši cca 8 miliard korun. Vklad od spřízněných společností do společnosti Liberty Ostrava je v obou variantách plánu předpokládán pouze ve výši cca 4 miliardy korun. „Skupina Liberty v příštích letech neočekává navrácení ani poloviny prostředků vyvedených v minulosti ze společnosti Liberty Ostrava mimo ČR do jiných společností podnikatele Gupty,“ říká Patrik Schober, tiskový mluvčí TAMEH Czech a doplňuje: „Toto zní zvláště absurdně v kontextu předchozích prohlášení, kde společnost Liberty Ostrava tvrdila, že její skupina je připravena ji podpořit.“.

Liberty Ostrava nepředkládá ani celkový finanční plán. Přikládá pouze dva alternativní výhledy cash-flow, které jsou však nepřezkoumatelné z hlediska věcné a formální správnosti. Obě varianty cash flow nezobrazují plánované hodnoty tržeb, ze kterých vychází výsledná hodnota EBITDA. Ani v jedné z

variant nejsou uvedeny měrné jednotky či měna, a věřitelé tak mohou pouze odhadovat, co vlastně které číslo znamená. V tabulkách se vyskytují nepřezkoumatelné nepřesnosti ve výpočtech, které nelze bez většího detailu nijak vysvětlit.

„Každému, kdo se pohybuje ve finančnictví a bankovnictví musí být zřejmé, že takovýto neúplně připravený finanční podklad by neobstál v bance ani při žádosti o úvěr na jeden milion korun českých.“ Doplňuje Schober.

V Plánu je ve variantě B předpokládáno, že společnost Liberty Ostrava zbuduje jako alternativu k provozu energetické výroby TAMEH Czech svůj „energetický komplex“, který bude instalován do 31.12.2024, přičemž realizace bude probíhat, pokud nedojde k dosažení dohody se společností TAMEH Czech od 30.4.2024. Datum spuštění energetického komplexu je předpokládán ve variantě B od 1.1.2025. Uvažovaná doba realizace nového energetického komplexu během pouhých 8 měsíců se jeví jako naprosto nereálná vzhledem k časové náročnosti stavebního řízení, respektive získání stavebních povolení apod.

Liberty zároveň nijak neřeší, jak bude nakládáno s vysokopecním plynem, což je vedlejší produkt vznikající při výrobě oceli ve vysoké peci. Tento plyn obsahuje značné množství oxidu uhelnatého (CO) a Tameh jej ve svém provozu spaloval. Likvidace vysokopecního plynu bez jeho spalování společností Tameh si vyžádá další náklady, které opět Plán nijak neřeší.

Plán se zcela rozchází s původně předloženým sanačním projektem předloženým společností Liberty Ostrava při zahájení preventivní restrukturalizace („SP“). Jelikož prakticky žádné z opatření obsažených v SP nebylo dosaženo a není ani dál navrhováno, je otázkou, jak je LO schopna zajistit plnění Plánu.

Majitel skupiny Liberty Sanjeev Gupta

Plán na záchranu ostravské hutě Liberty počítá s poklesem výroby o 60 procent

Už dlouhé týdny v ostravských ocelárnách Liberty Ostrava nic nevyrábějí, zaměstnanci jsou doma na překážkách. Firma indického podnikatele Sandžíva Gupty bojuje o přežití. Záchranný plán počítá s obnovením výroby na 40 procent dřívější kapacity.

Přečíst článek

Dle SP bylo uzavřeno memorandum o dalších krocích ohledně prodeje koksovny a Liberty Ostrava aktivně pracovala na zajištění závazné nabídky s uzavřením smlouvy do konce roku 2023. Dle Plánu je uvažovaná pouze optimalizace provozu koksovny v rámci úpravy produktového mixu a objemu produkce a optimalizace fixních nákladů, tj. o předmětném prodeji se v Plánu již nehovoří.

Dle SP společnost Liberty Ostrava obdržela „bezpodmínečnou nabídku“ na prodej nadbytečného pozemku a budov mimo výrobní oblast ve Vratimově, v oblastech Frýdek-Místek a Ostrava-Rudná. Uzavření smlouvy Liberty očekávala nejpozději do 31. ledna 2024 s čistým realizovaným hotovostním obnosem ve výši 10 až 11 milionů eur. Nad rámec uvedeného, Liberty identifikovala nepotřebné pozemky a aktiva v celkové hodnotě dalších 15 milionů eur, jejichž prodej očekávala během „několika měsíců“. Celkem tedy měla Liberty inkasovat přes 25 milionů eur. Dle Plánu je však nyní předpokládáno zpeněžení, tzv. non-core assets ve výši pouhých 7 milionů eur.

Dle SP společnost Liberty Ostrava deklarovala vstup strategického investora s cílem získat financování (až 150 milionů eur). V Plánu nejsou o strategickém investorovi žádné zmínky.

Dle SP společnost Liberty Ostrava očekávala odložení splatnosti pohledávek o 6 měsíců. Dle Plánu společnost Liberty Ostrava očekává o odložení splatnosti o více než 12 měsíců (ve variantě B).

Z výše popsaného je více než jasné, že Liberty Ostrava restrukturalizační plán nedostatečně propracovala a nemůže ho myslet vážně. Liberty tak nejde o brzké vyřešení situace, navrácení rozpůjčovaných prostředků do sesterských firem, z kterých by se uhradily veškeré dluhy a mohla se znovu kompletně nastartovat výroba.

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.

Témata související s realitami:

Reklama

Související

Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme