Na akci v hotelu Augustine dorazila i hollywoodská star Orlando Bloom.